Tüketici Hakları

 Ana Sayfa / / Tüketici Hakları

Tüketici Hakları

 

TÜKETİCİ HAKLARI VE İADE KOŞULLARI
Marenova web sitesinde
13 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
 
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Cayma Hakkı

Madde 8 — Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.

 

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

 

Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.

 

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

 

Bu yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci maddesindeki koşullardan biri eksik olduğu taktirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar.
Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

 

Maddesinin aşağıda belirtilen hükmü uygulanır.
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.

 

Marenova web sitesi üyelik sözleşmesinin aşağıda belirtilen 6. Maddesi hükümleri saklıdır.

 

MARENOVA NET ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

6. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:

 

a-) Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esaslari Hakkinda Yönetmelik hükümleri uyarınca tüketici, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin olarak cayma hakkına ait hükümlerden faydalanamayacaktır.

 

b-) Sözleşme, Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen ve tarafların kendi iradeleri dışındaki veya kendilerine isnat olunamayacak sebeplerle borçların ifası imkansız hale gelirse, B.K.117 hükmüne göre kendiliğinden sona erer.

 

c-) Bu sözleşmenin taraflarından birisinin iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, acze düşmesi, tasfiye haline geçmesi, kullanma lisans sözleşmesinin haklı nedenlerle feshi  ve benzeri durumlarda sözleşme başka bir ihbar veya hükmü gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.